Блокчэйн

Blockchain булан нь блокчэйн технологийн талаарх энгийнээс ярвигтай бүхий л ойлголтыг тайлбарлах болон тус салбарт шинээр хийгдэж буй инновациудыг тоймлон хүргэх зорилготой. Бид энэхүү булангаа ихэвчлэн Blockchain салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудтай хамтран хүргэдэг.