Блокчэйн

Манай редакцын зүгээс эрхлэн гаргадаг Blockchain булан нь блокчэйн технологийн талаарх энгийнээс ярвигтай бүхий л ойлголтыг тайлбарлах, тус салбарт шинээр хийгдэж буй инновациудыг тоймлон хүргэх зорилготой. Бид энэхүү булангаа Blockchain салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудтай хамтран хүргэх тохиолдол элбэг байдаг.